Tài liệu mới
On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

H. Viet Long,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
216 lượt xem
Học trực tuyến
Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Nguyen Minh Tam,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
202 lượt xem
Học trực tuyến
Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Amirhosein Mosavi,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
200 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Na Wang,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
180 lượt xem
Học trực tuyến
Maritime Management: Micro and Small Businesses

Maritime Management: Micro and Small Businesses

Matthew Pauley

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
166 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Timon Rabczuk,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
129 lượt xem
Học trực tuyến
Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Olivier Bonaventure

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
127 lượt xem
Học trực tuyến
Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Viet-Ha Nhu,...[et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
123 lượt xem
Học trực tuyến
Direct Energy

Direct Energy

Andrea Mitofsky

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
116 lượt xem
Học trực tuyến
Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Reza Arab,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
114 lượt xem
Học trực tuyến
Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

John R. Baker

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
108 lượt xem
Học trực tuyến
Algorithms and Data Structures

Algorithms and Data Structures

Jurg NievergeltKlaus Hinrichs

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
103 lượt xem
Học trực tuyến
Tin tức & Sự kiện
‘Hướng đến một hệ sinh thái Tài nguyên Giáo dục Mở bền vững: Trường hợp quản lý Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’ - bản dịch sang tiếng Việt
Nếu lĩnh vực OER tiếp tục theo quỹ đạo của nó từ một phong trào non trẻ đến dòng chính của giáo dục, thì chính những người ủng hộ OER và các bên liên quan - bao gồm các nhà giáo dục, thủ thư, các nhà CN giảng dạy và các nhà phát triển nội dung phải giải quyết cách chúng ta có thể làm thế nào...
Các mô hình bền vững Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) - Tổng hợp
Phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở bền vững?
Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
“Năng lực số là một trong những Năng lực Chính cho Học tập Suốt đời. Lần đầu tiên nó được định nghĩa vào năm 2006, và sau đó một bản cập nhật của Khuyến nghị của Hội đồng châu Âu vào năm 2018, nó nêu như sau:...
Các mô hình bền vững
Có nhu cầu rất lớn về các mô hình bền vững OER dễ hiểu và có thể nhân rộng. Tôi hy vọng ba ví dụ này tỏ ra hữu ích và khuyến khích sự sáng tạo của những ví dụ khác. Tôi nghĩ còn rất nhiều điều cần làm để làm tốt điều này. Tôi mong được chia sẻ những ý tưởng này trong Quán cà phê Giáo dục Mở sắp tới
TIN KHÁC >>

_A. CHEKHOV_

Trước những cuốn sách, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi.